Ostatní služby


Provádíme povinné kontoly kotlů na tuhá paliva

Provádíme povinné kontoly kotlů na tuhá paliva

Pro kotle ATMOS, Rojek, Viadrus

Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Co může nastat pokud nemám potvrzení o kontrole kotle?

Můžete obdržet pokutu až do výše 100.000,- Kč. Stačí, pokud máte se sousedem rozepře, on nahlásí na obecní uřad, že se vám nepřiměřeně kouří z komína a vy nemáte potvrzení o kontrole kotle. Některé dopady mohou být ještě horší, než výše zmíněná pokuta a to, pokud dojde ke škodné události na vašem domě a pojišťovna, aby mohla krátit pojistné, bude po vás chtít potvrzení, že byl kotel v pořádku.

Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly vašeho kotle.

Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provádět jen osoba, která je proškolena výrobcem kotle a je držitelem oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Jak zjistím, jaký je příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?

Kontrolu kotlů může provést osoba proškolená výrobcem.

Kdy může být kontrola provedena nejdříve?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

Mám kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a ještě se na něj vztahuje záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?

Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány v letošním roce 2016

Požární zabezpečení staveb

Požární zabezpečení staveb

Protipožární ochrana staveb vždy byla důležitou součástí požární ochrany. Jinak tomu není ani dnes. Úkolem protipožárních ucpávek je zabránit šíření ohně a získání času pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru.

Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov.

 • Protipožární ucpávky prostupů kovového potrubí - rozvody Cu potrubí, ocelové rozvody vody
 • Protipožární ucpávky prostupů plastového potrubí - rozvody vody a kanalizace
 • Protipožární ucpávky vzduchotechnického potrubí
 • Revize protipožárních konstrukcí
Řešíme problémy netěsnosti topení, vodoinstalací, kanalizace i domovního plynovodu bez nutnosti bourání

Řešíme problémy netěsnosti topení, vodoinstalací, kanalizace i domovního plynovodu bez nutnosti bourání

Zatěsňování a čištění rozvodů topení, vodoinstalací, kanalizace i domovního plynovodu chemickou cestou.

Není třeba hledat místa úniků - jsou zatěsněny všechny spoje.
 • Zatěsňování kotlů
 • Zatěsňování rozvodů topení, pitné vody, odpadů a kanalizace chemickou cestou
 • Zatěsňování rozvodů pitné a užitkové vody
 • Oprava netěsnosti kanalizace
Provádíme analýzu a úpravu vody ve Vaší otopné soustavě

Provádíme analýzu a úpravu vody ve Vaší otopné soustavě

Moderní teplovodní soustavy zvyšují komfort vytápění. To však s sebou přináší i zvýšené nároky na kvalitu topné vody. Nedostatečná péče o kvalitu napouštěcí a oběhové vody se může projevit velmi rychle a zcela zřetelně.

Usazeniny vápence na stěnách kotle a armaturách vedou ke ztrátě účinnosti a hydraulickým problémům ve Vaší topné soustavě.

Při úpravě vody je nutno zohlednit požadavky výrobce kotle nebo výměníku na kvalitu plnící a doplňovací vody. Pokud takové požadavky výrobce nemá, platí požadavky normy ČSN 07 7401.

Současně platný předpis VDI 2035 požaduje, aby u oběhové topné vody, a to i u soustav s menšími výkony, byla učiněna opatření k zamezení tvorby kamene v závislosti na místní tvrdosti vody. Stále více výrobců energetických zařízení podmiňuje uznání záruky použitím otopné vody, která splňuje ustanovení této normy.


 • Provedeme analýzu topné vody – pH, vodivost, tvrdost vody
 • Navrhneme vhodný inhibitor na ochranu topného systému
 • Nainstalujeme změkčovací filtry na úpravu topné vody
 • Vyrábíme ideální vodu pro topné systémy

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás